Leerlingenbegeleiding

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding. Kwaliteitsvolle leerlingbegeleiding bevordert de totale ontwikkeling van alle leerlingen, verhoogt hun welbevinden, zal leerlingen stimuleren binnen hun leerproces en creëert meer gelijke onderwijskansen.

Leerlingbegeleiding situeert zich daarbij steeds op vier begeleidingsdomeinen: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg.

Elk lid van het schoolteam, en dus ook elke leerkracht, heeft een verantwoordelijkheid wat betreft leerlingbegeleiding. Sterker nog, een leerkracht is de spilfiguur voor begeleiding van de leerlingen in zijn klas. Samen met de zorgcoördinator zullen leerkrachten en eventueel ouders steeds het pad zoeken dat het beste past bij de ontwikkeling van uw kind.

De school werkt ook samen met externen die de school de juiste expertise kan bieden mocht dit nodig zijn. Zo werkt de school samen met een CLB en met een leersteuncentrum.

Het zorgbeleid beschrijft de vier fasen van zorg binnen het zorgcontinuüm.

Fase 0: Brede basiszorg

De brede basiszorg kan je vergelijken met de normale zorg van ouders voor hun kinderen. Zoals een ouder voor zijn kinderen zorgt, zo zorgt een leerkracht voor zijn leerlingen. De leerkracht is de spilfiguur binnen dit zorgniveau.

De school stimuleert alle leerlingen door een krachtige leeromgeving te bieden. De leerkracht doet een onderwijsaanbod dat van bij de start tegemoet komt aan de diverse noden, achtergronden en interesses van alle leerlingen. De leerkracht observeert, differentieert, evalueert en remedieert.

Samen school maken vindt plaats in een voortdurende wisselwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, CLB,…

Hoe beter de brede basiszorg uitgebouwd wordt, hoe meer kans dat er tegemoet gekomen wordt aan de onderwijs -en opvoedingsbehoeften van leerlingen en dat de zorg voor een leerling niet moet worden verhoogd of uitgebreid.

Wat zit in onze brede basiszorg?

Daglijn bespreken in de klas

Aanbieden en werken op drie sporen

Gebruik hoofdtelefoon

Remediëren en verrijken na methodetoetsen

Gebruik aangepast materiaal fijne motoriek (speciale schaar, stetro, antislippotlood, antislipmeetlaat, …)

Aanpassing huiswerk (remediëren of verrijken)

Minderen aantal oefeningen in de klas

Beloningssysteem opstarten

Aanbieden verlengde instructie

Specifieke plaats in de klas voor bepaalde leerling voorzien

Stille hoek in de klas aanbieden

Extra tijd bij toetsen geven

Mogelijkheid geven om even buiten te gaan lopen (taak geven)

Kindgesprekken inlassen op initiatief van de leerkracht

...

Fase 1: Verhoogde zorg

Wanneer een leerling specifieke hulp nodig heeft en de zorgbrede aanpak in de klas niet volstaat, verhogen wij de zorg. We overleggen met het zorgteam hoe we extra hulp kunnen bieden.

Voorbeelden van specifieke maatregelen binnen fase 1:

-Tweedekansdictee aanbieden

-Vluchtroute aanbieden

-Spellingsregels aanbieden bij dictee

-Gebruik hulpschriftje

-Cijferen ipv hoofdrekenen

-Aparte plaats voor schriften in de klas voorzien

-Dictee op voorhand laten inoefenen

-Planning toetsen op voorhand in agenda noteren

-Mondeling laten toelichten van toetsen

-Aanpassen toetsen

-Huiswerkbegeleiding aanbieden

-Weekplanning leerkracht op voorhand aanbieden aan ouders (pre-teachen)

-Cirkelrekenen

-Afname B-toets rekenen + verrijking

-Kopie ingevulde taken meegeven

-Gesprekken praatjuf

-Tafelkaart tijdens toetsen, opdrachten en huiswerk laten gebruiken

-Begrijpend lezen : teksten laten voorlezen

-Studdy buddy aanbieden

-Alle maatregelen die we nemen voor AN’s

-Zorgdictee aanbieden

-Teksten begrijpend lezen op voorhand mee naar huis geven

-Geen punten vermelden op toetsen

-Volgkaart (gedrag) opstarten

-Aangepast zorgdictee

...

Fase 2: Uitbreiding van de zorg

Soms volstaat de aangeboden zorg uit de vorige fasen niet. Voor die leerlingen moeten we de zorg uitbreiden.

In deze fase van de begeleiding betrekt de school CLB en/of andere externe hulpverleners (o.a. leersteuncentrum). Ze worden ingeschakeld en na overleg wordt bepaald welke stappen bijkomend kunnen gezet worden. De leerling wordt dan nog intensiever begeleid binnen de draagkracht van de werking van de school.

Specifieke  maatregelen worden genomen in overleg met de ouders.

Voorbeelden van specifieke maatregelen binnen fase 2:

-Gebruik ZRM ipv hoofdrekenen

-Andere leerlijn

-Andere quotering op toetsen

-Gebruik Sprint

-Traject bij logo of kine

...