Huiswerk

Waarom geven wij huiswerk?

Huiswerk maken ziet onze school als een onderdeel van het leerproces. De school zet er ook op in dat kinderen huiswerk steeds zelfstandig kunnen maken. Het is de taak van de leerkracht om kinderen voor te bereiden op het zelfstandig maken van taken.

Huiswerk dient er in de eerste plaats voor om bepaalde delen van de leerstof thuis nog even verder in te oefenen. Naarmate de leeftijd moeten kinderen een bepaalde leerhouding aanleren waarbij het plannen en het leren leren meer centraal komt te staan. 

Wat wil de school hiermee bereiken?

Door huiswerk te geven willen we kinderen even laten stilstaan bij wat ze die dag geleerd hebben, zo kunnen we kinderen de aangeboden leerstof van die dag leren een plaats te geven. Verder zetten we huiswerk ook in in de vorm van pre-teaching, leerlingen de les al even laten bekijken van de volgende dag. Zo wordt de voorkennis al even opgeroepen en staan kinderen al even stil bij wat er de volgende dag zal komen. Verder wordt huiswerk ook ingezet om het automatiseren te bevorderen, een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Algemeen zet de school de stap van differentiatie ook verder in bij het geven van huiswerk. Leerlingen zullen huiswerk krijgen naargelang hun noden.

Algemeen:

Leerkracht ondertekent de agenda wekelijks, net zoals de ouders, bij een nota wordt ook de nota ondertekend en wordt er verwacht dat ouders ook deze nota ondertekenen.

Leerkracht kijkt de agenda minstens 1 keer per week na, en dagelijks als leerlingen elke dag zelf hun agenda inschrijven.

1e leerjaar:

Leerkracht schrijft/kleeft de agenda in tot en met het derde trimester. Nadien schrijven de leerlingen de agenda zelf in.

Huiswerk wordt ingeschreven op maandag, dinsdag en donderdag. Dit omvat één taak of één les.

Een taak wordt pas meegeven na november, de focus ligt tot dan op het leren lezen.

Verder biedt de leerkracht nog een leesrups aan, hier worden kinderen mee aangespoord om elke dag een kwartier te lezen.

2de leerjaar:

Leerling vult zijn agenda zelf in, er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag. In het tweede leerjaar ligt de focus van het huiswerk op het vlot lezen en het inoefenen van de tafels. Een les van WO wordt niet verwacht om thuis in te oefenen. Huistaken zijn gericht op rekenen en schrijven. In de agenda zullen telkens twee zaken genoteerd staan: een taak en een les of een combinatie.

Grotere toetsen, zoals een tafeltoets, worden op voorhand aangekondigd.

3de leerjaar:

Er is huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag en de leerling schrijft zelf zijn agenda in. In het derde leerjaar gaan we verder met de focus te leggen op het automatiseren van de tafels en het vlot lezen. Net zoals in het tweede leerjaar is er een taak en een les of een combinatie. Een les houdt in dat ze tafels moeten automatiseren of een tekst voorbereidend lezen. WO wordt thuis niet ingeoefend als les, een voorbereidende taak kan wel.

Net zoals in het tweede leerjaar worden grotere toetsen op voorhand aangekondigd.

4de leerjaar:

Op maandag schrijft de leerling zijn huiswerk in voor de rest van de week, ook telkens op maandag, dinsdag en op donderdag is er huiswerk. Het huiswerk omvat 1 taak en 1 les of 2 taken en lezen.

Toetsen worden aangekondigd in het agenda voor wiskunde, taaldenken en spelling. Maar evenzeer kunnen onaangekondigde toetsen blijven plaatsvinden.

Verder wordt een actuataak ook op voorhand ingeschreven.

Bij lessen wordt er verwezen naar rekenwijzer en spellingweter. In het vierde leerjaar wordt Bingel ook ingezet als huiswerk.

Derde graad:

Huiswerk wordt telkens op één dag ingeschreven voor de daaropvolgende week.

Leerkrachten krijgen vrijheid om enkele open ruimtes te laten in het agenda om in te spelen op noden van de klas.

Lessen worden nog steeds één week op voorhand doorgegeven voor rekenen, taaldenken, woordenschat, herhalingstoets Frans en wereldoriëntatie. Bij lessen wordt er steeds gerefereerd naar rekenwijzer, spellingweter, handboek of een werkblad.

Verder laten de leerkrachten enkele open ruimtes in het agenda, dit kan zijn voor kleinere lesjes en enkele huistaken. 

Waarom doen we dit?

Leerlingen zullen ook in het secundair moeten omgaan met leerstof die ze moeten verwerken op korte tijd. We bieden een evenwicht aan tussen korte en lange termijn van huiswerk inschrijven in het agenda.

Bingel is een instrument dat wordt ingezet om digitaal huiswerk mee te geven en toetsen te laten voorbereiden. Leerkrachten bieden ook extra inoefenmateriaal aan, dit is steeds vrijblijvend.

Huiswerk in de vakantie?

Huiswerk wordt niet meegegeven tijdens de vakantie. Wat wel kan is dat er vanuit zorg een remediërend pakketje meegaat met een begeleidende brief.

Na een vakantie zal er op maandag huiswerk worden meegegeven voor de komende week.

Samen maken wij huiswerk!

Huiswerk is iets waar zowel de school als de ouders mee bezig kunnen zijn. Het is belangrijk om op te volgen waar uw kind mee bezig is, een gezonde betrokkenheid tonen naar de schoolse prestaties is zeker belangrijk voor het welbevinden van uw kind.

Kinderen die thuis geen Nederlandse begeleiding kunnen krijgen bij het maken van het huiswerk kunnen drie keer per week naar de huiswerkbegeleiding. Hier zijn twee leerkrachten aanwezig die intensief het huiswerk begeleiden met deze kinderen. Wie toegang krijgt tot deze huiswerkbegeleiding wordt bepaald door de klassenraad.

Huiswerkklas

Op maandag, dinsdag en donderdag kunnen bepaalde kinderen naar de huiswerkkas, van 15.25u tot 15.55u. Er zijn twee leerkrachten die de begeleiding verzorgen. Leerlingen die thuis onvoldoende Nederlandse ondersteuning krijgen bij het maken van het huiswerk kunnen hier terecht. De school bespreekt dit op voorhand met de ouders en ouders geven hiervoor hun toestemming.

Studie

Vanaf het vierde leerjaar kunnen leerlingen terecht in de studie. Er is drie keer per week studie, op maandag, op dinsdag en op donderdag, telkens van 15.25u tot 16.00u. Alle leerlingen vanaf het vierde leerjaar die in de betaalopvang verblijven gaan tot 16.00u naar de studie. Hier maakt elke leerling dan zijn huiswerk. Als leerlingen klaar zijn mogen ze lezen of tekenen.